حفظ حریم خصوصی :

حفظ حریم خصوصی و اطلاعات کاربران رزرور برای ما خیلی حائز اهمیت است برای همین سعی کردیم کمترین اطلاعات را دریافت و همون اطلاعات کم را به بهترین شکل حفاظت کنیم.

اطلاعاتی که از کاربران دریافت میشود :

فقط نام و شماره تلفن کاربران دریافت میشود که آن هم صرفا برای تایید هویت و جلوگیری از ثبت نام های فیک و جعلی داخل برنامه هست .

اطلاعاتی که از آرایشگران دریافت میشود :

نام، شماره و مشخصات آرایشگاه از آرایشگر گرفته میشود که نام و شماره برای تایید هویت و جلوگیری از ثبت نام های تکراری میباشد و مشخصات آرایشگاه هم که مقتضا برنامه هست .

استفاده از اطلاعات :

از شماره مشتری ها صرفا برای رزرو نوبت و یاداوری نوبت استفاده میشود و هیچ استفاده شخصی و اشتراک گذاری صورت نمیگیرد .

از شماره آرایشگران صرفا برای ارسال پیامک های رزرو شده مشتریان و نمایش شماره به مشتریان استفاده میشود وهیچ استفاده شخصی و اشتراک گذاری صورت نمیگیرد.